close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

رشته مدیریت حسابداری حقوق اقتصاد روانشناسی برق عمران صنایع کامپیوتر مواد شیمی پلیمرو ..


ﭼﻜﻴﺪه

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎی در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎی دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

 

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، دﻧﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و… ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰی را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرا و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺎزی ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﻞ ﻳﺎ درﺻﺪی از آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎری دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ـ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪـ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، و ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻫﻤﻴﺖ وﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ادﺑﻴﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و وﻳﮋه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺳﻮال و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﻫﺎ واﻃﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ، و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ

ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺧﺮوﺟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺻﻨﻒ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ از داده ﻫﺎی ﺑﺨﺶ درآﻣﺪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮف و اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(ﭼﻦ وﭼﻤﻴﺮدا،.1(1981

اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ اﻣﺮوز، ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮرس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ وﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وذﻳﻨﻔﻌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی وﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﻇﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ (ﻫﻮﻣﻦ

وﻫﻤﻜﺎران،( 1384 .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ روش ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را

آﺳﺎن ﻛﻨﺪ و ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻪ

ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋ ه ای ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .

دراﻳﻦ روش ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روش

ارسال شده در ژوئن 30, 2016دسته‌ها پایان نامه ها, دسته‌بندی نشده


+ نوشته شده در پنجشنبه 03 فروردين 1396 ساعت 1:18 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 24

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» فروش فایل پایان نامه : حقوق متهم در مرحله احضار
» پایان نامه : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد
» پایان نامه ارشد: رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان
» پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -فروش فایل
» کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران
» gl/l (1180)
» پایان نامه-45- ریسرچ دانشگاه
» فول تکست-4444- دانلود نمونه پایان نامه

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postch محفوظ می باشد.